pondělí 21. října 2013

Vodstvo České republikyPovodí a úmoří

 • Českou republikou prochází hlavní evropské rozvodí. Toto rozděluje stát na tři úmoří.
  • Severního, Baltského a Černého moře.
 • Největší plochu zabírá úmoří Severního moře (66,2%), do kterého se vlévá řeka Labe. K úmoří Černého moře patří oblast odvodňována řekou Moravou (24%) a k Baltskému moři odvádí vodu řeka Odra spolu s Lužickou Nisou (9,8% území státu).


Říční síť
 •  Vodnost našich řek je převážně závislá na množství spadlých srážek –  679 mm/rok.
 •  V ČR platí tzv. třetinové pravidlo.
 •  Nevýhodou našich vodních toků je také jejich proměnlivá velikost průtoků či vodních stavů způsobená:
  • Množstvím tajícího sněhu v jarních měsících.
  • Zmrzlou a tudíž méně vsakujíc půdou v témže období.
  • Vyššími teplotami v létě – výpar, vysychání toků.
  • Vyšší absorpcí vody rostlinami ve vegetačním období.
 •  Nejvyšší průtoky mají naše řeky v jarních měsících – vliv tajícího sněhu a silných dešťů.
 •  Nejnižší průtok je naopak zaznamenán u horských toků na konci zimy, u ostatních toků na konci léta.
 •  Naše říční síť je poměrně hustá (cca 770 m délky toku na 1 km2).
  •  Různými vlivy jak přírodními, tak především zásahem člověka, se řeky zkracují a mění nejen tvar ale i průběh svého koryta.
 •  Velikostí průtoků patří naše řeky ke středním až menším. Nejvodnatější je Labe (308 m3/s).
  •  Vltava má pro srovnání o polovinu menší průtok než Labe, což je zhruba jen jedna tisícina velikosti průtoku Amazonky.

Jezera
Poměrně chudé zastoupení. Původem je můžeme dělit na:
ledovcová (Černé, Čertovo, Prášilské, Laka, Plešné),
krasová, hrazená (Mladotické jez.), rašelinná, v opuštěných říčních ramenech.

Jezero Laka - nejmenší se šumavských ledovcových jezer (aut. Wikimol, Wikipedia Commons)
 
Rybníky
 • Budování rybníků má v ČR velkou tradici.
 • Zakládány byly již v době Karla IV., největší rozkvět výstavby byl v 15. a 16. století.
 • Z významných budovatelů je třeba znát Josefa Štěpánka Netolického.
 • Významným činem bylo budování kanálů k zásobení rybníků vodou.
Přehrady
Zakládány s úmyslem ochrany před povodněmi. V pozdější a zvláště dnešní době přebírají tyto významy: zásobárny pitné a užitkové vody, energetické zdroje, doprava, rekreace.

Vodní nádrž Nové mlýny - prostřední část. (aut. Huhuleník, Wikipedia Commons)


Podzemní voda
 • Velmi nerovnoměrné rozmístění. Velkou zásobárnou je okolí větších toků v nížinách a v oblastech propustných hornin (Česká tabule, Svitavská pahorkatina).
 • Podzemní vody s vyšším obsahem určitých látek, plynů, či s vyšší teplotou nazýváme minerální. Minerální vody s teplotou nad 50°C označujeme jako vřídla.
 • Asi nejznámějším typem podzemních vod jsou kyselky (minerální vody).

Půdy České republikyPro vznik půdy má velký význam: geologická stavba podloží, členitost reliéfu, podnebí a vegetace.
Podle zrnitosti půdy (obsahu pískových zrn v půdě či obráceně jílu) dělíme půdy na tyto skupiny = půdní druhy
·        Lehké půdy – obsah jílu je do 20 %
o   písčité, Polabí a Dolní Morava, Děčínská vrchovina, málo úrodné
o   hlinitopísčité – vyšší úrodnost, pahorkatiny a vrchoviny České vysočiny
·        Střední půdy – množství jílu do 30 – 45 %
o   Hlinité – nejúrodnější, Česká tabule, Moravské úvaly
o   Písčitohlinité
·        Těžké půdy – obsah jílu je větší než 45%
o   Jílovitohlinité – převážně ve Vnějších Karpatech, po odvodnění vhodné pro zemědělství
o   Jíly – zemědělsky nevyužívatelné, Vnější Karpaty, Polabí, pánve

Podle uspořádání jednotlivých horizontů (vrstev) půdy, které mají odlišné vlastnosti určujeme půdní typy. Na základě tohoto dělení vymezujeme v ČR tyto velké skupiny typů půd:
 • Černozemě – typické půdy stepí, vyskytují se v nížinách a teplejších podmínkách. Mají mocný humusový horizont, jsou bohaté na živiny a vysoce úrodné. Pěstují se na nich náročné plodiny (kukuřice, pšenice, cukrová řepa).
  • Povltaví, Poohří a Polabí, Hornomoravský a Dyjskosvratecký úval
 • Hnědozemě – lemují oblasti černozemí. Patří ke středně úrodným půdám. Jsou to typické půdy pahorkatin.
 • Podzolové půdy a kambizemě (hnědé lesní půdy)  - zaujímají téměř polovinu plochy státu. Typické pro tyto půdy je vyplavování živin z horních vrstev do spodních horizontů. Podzoly jsou průměrně úrodné. Jsou to typické půdy vrchovin.
  • Vyšší oblasti České vysočiny.
 • Nivní půdy – rozšířené podél řek, jsou pravidelně zvlhčovány prosakující vodou z řek.
 • Rendziny – půdy v krasových oblastech na vápencích. Nevhodné pro zemědělství. Výskyt luk a lesů.
 • Zamokřené půdy (gleje, pseudogleje) – občas či trvale převlhčené spodní a podzemní vodou. Pro zemědělství je nutné meliorace a zlepšení propustnosti.


pátek 14. června 2013

Závěrečný test pro sedmáky z Informatiky

Milí sedmáci,

závěrečný test z informatiky na vás "vykoukne" po kliknutí na tato slova. Při práci můžete využít prostředí OS Windows na svém počítači včetně nahraných programů, ne však přístup na internet.

Ať se vám daří.

KM :-)

pátek 17. května 2013

Prezentace Regiony Evropy - zadání práce pro sedmáky

Podmínky úspěšného splnění:
 • Vystihnout základní přírodní podmínky a socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo, hospodářství, služby…).
 • Doplnit základní údaje zajímavostmi daného regionu. Přidat vhodné fotografie.
 • Provést porovnání daného státu s jeho nejbližšími sousedy a s Českou republikou - nejlépe v tabulce (ve stručnosti – rozloha, obyvatelstvo, hustota zalidnění, jazyk, hlavní město).
 • Vypracovat prezentaci v PowerPointu o min. 12 oknech.
 • Uvést veškeré zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Včetně zdrojů pro obrázky. Postačí na předposledním slidu.
 • Pro text doporučuji učebnici, encyklopedie, ne stránky s referáty jiných žáků - nejsem hloupý a umím vyhledávat na internetu :-)
 • Pro obrázky doporučuji Wikipedii Commons.
 • Pro aktuální data doporučuji CIA World Factbook.
 • Výsledná známka bude souhrnem hodnocení obsahu a zpracování prezentace, plus ústní seznámení třídy s tématem.
Odevzdání skrze email do 7. června 2013.


úterý 14. května 2013

ETIKETA - zadání témat pro osmáky

Vytvořte krátkou prezentaci (poslat na email) libovolného formátu a připravte si max 2minutový přednes vašeho tématu z televizního pořadu Etiketa.

Rozehnalová - Nápoje
Kučerová - Dary a dárky
Doležalová - Přijímací pohovor
Hovězák - Alkohol
Škrhák - Oblékání
Marková - Narozeniny
Kosmáková - Malá svatba
Matoušová - Velká svatba
Putna - Kouzlo čistoty
Tvarogová -  Oslovování
Rozsypalová - Nejsme si rovni
Palčíková - Pozdravy
Jochová - Dokonalý muž
Dvorský - Telefonování
Hlavinka - Kouření
Hanák - U stolu
Hošek - Zasedací pořádek
Švaňhal - Přípitek
Kolenčík - Letadlem i autobusem
Duroň - Šaty dělají dámu
Skopalová - Dezerty
Kramář - V restauraci

pátek 3. května 2013

Test - počítačová grafika pro devátou třídu

Milí deváťáci,

přepadový testík - ANO x Ne forma z tématu počítačová grafika je pro vás připraven po kliknutí na tento text.

Ať máte samé jedničky :-)

Pracovní list on-line - Informatika 7. třída - Téma: Internet

Milí sedmáci,

na této internetové adrese najdete pracovní list ve formě dotazníku. Je potřeba vyplnit veškeré otázky, jinak vás formulář nenechá odeslat odpovědi.
Pracujte, pokud možno, samostatně. Je to o vaší práci, vašich názorech, ne o názorech vašich spolužáků.

S výsledky vás seznámím příští týden v informatice.

Užijte si to.

KM

čtvrtek 4. dubna 2013

Přírodní oblasti Evropy


Skandinávie

 •  Jádro oblasti tvoří nejstarší geologická část Evropy – Baltský štít.
 • Východ oblasti je tvořen rovinami, na západě nalezneme Skandinávské pohoří.
 • Pobřeží je charakteristické fjordy.
 • Podnebí je drsné, velmi deštivé. Zimy jsou chladné a dlouhé.
 • Krátké a prudké řeky jsou hojně využívány k výrobě elektrické energie.
 • Hojné lesní bohatství je využíváno pro dřevozpracující průmysl.
 • Sopečný ostrov Island leží přibližně 1 000 km od pobřeží Norska.
  • Část Islandu je pokryta ledovcem – odtud název Země ohně a ledu.

Britské ostrovy

 • Na Britských ostrovech převažují pahorkatiny a vrchoviny.
 • Na jihu a jihovýchodě se rozkládají nížiny.
 • Jezera jsou většinou ledovcového původu. Bývají velmi hluboká. Nejznámější - Loch Ness.
 • Lesy lidé většinou vykáceli. Nahrazeny pastvinami – chov skotu, ovcí.

Atlantská Francie


 • V západní polovině oblasti převažují nížiny, na východě vysočiny.
 • Převládá mírné oceánské klima.
 • Původní lesy byly většinou vykáceny a v nižších polohách přeměněny v zemědělskou krajinu.
 • Francie je zaslíbenou zemí pěstování vína.
 • Zajímavé přírodní scenérie poskytuje Bretaňský poloostrov či vulkanickou činností vzniklé pohoří Francouzské středohoří.

Hercynská střední Evropa


 • Geologicky je tato oblast považována za pokračování východní atlantské Francie.
 • Název této oblasti je odvozen od období vrásnění na konci prvohor = Hercynské vrásnění.
 • Jižní polovinu vyplňuje vysočina, která na severu přechází v rozsáhlé nížiny.
 • Lesy této oblasti nyní zabírají asi třetinu tohoto území.
 • Původně zde byly smíšené a listnaté porosty -nahrazeny smrkovými či borovicovými monokulturami.
 • V oblasti Schwarzwaldu pramení řeka Dunaj.

Alpsko – karpatská oblast

 • Nejvyšší pohoříEvropy. Vznik na sklonku druhohor během Alpsko-himálajského vrásnění.
 • Alpské hřebeny vytvářejí klimatické předěly.
  • Cestujeme-li alpským tunelem směrem na jih, přejedeme z oblasti s deštěm a zataženou oblohou do míst se slunečným počasím a jasnou oblohou.
 • Čím výše jsme, tím víc klesá průměrná roční teplota a zvyšuje se množství srážek. Nad 2500 - 2900 m n. m. (podle lokality) nacházíme hranici sněžné čáry.

Středomoří

 • Vysoká pohoří Pyrenejského poloostrova - Pyreneje, Sierra Nevada.
 • Nejvyšší sopka je Etna, patří mezi činné sopky této oblasti. Další významné sopky - Stromboli či Vesuv.
 • Klima je s mírnou deštivou zimou a horkým suchým létem.
 • Původní lesy se nezachovaly a převládají zde macchie (Makje).
 • Unikátní krajinou (k nám relativně dostupnou) jsou oblasti Jadranského pobřeží, Dinárské hory či krasová oblast Plitvických jezer.

Východoevropská rovina


 • Rozsáhlé území zaujímá východní polovinu Evropy.
 • Je převážně tvořena nížinami.
 • Řeky napájené vodou z tajícího sněhu náleží k východoevropskému typu.
 • Převažuje mírné kontinentální podnebí přecházející na severu v subpolární.

Ural

 • Protíná celou řadu vegetačních pásem od severu k jihu.
 • Centrální část oblasti protíná stejnojmenné pohoří.
 • Zima je drsná, studená, léto chladné a krátké.
 • Na Uralu se nachází jeden z nejrozsáhlejších národních parků na zemi Jugyd Va (1,9mil. ha).
 • V této oblasti se nachází velké množství minerálů jako: Malachit, Ilmenit, Topas, Slída, Ametyst.

úterý 19. března 2013

Úkol pro osmáky do AIT - do 26. 3. 2013

V prostředí interentové služby Tackk vytvořte jednoduchou prezentaci vybrané historické události. Výsledek mi nasdílejte pomocí odkazu zaslaného emailem.

Jak by to mohlo vypadat ...

Go to this Tackk on Tackk.com

sobota 9. března 2013

Sibiř a Dálný východNejvětší země světa Rusko (17 mil km2) je rozdělena na menší evropskou a větší asijskou část. Politicky se Rusko stejně jako geograficky řadí jak do Evropy, tak i do Asie. Jejich vliv je patrný na obou kontinentech.
Asijské Rusko rozděluje Verchojanské pohoří na Sibiř a Dálných východ.

Napiš jméno pohoří, které odděluje asijské Rusko od Evropy.


Většinu ze současných 50 mil. obyvatel (celé Ruako má přes 141 mil. obyvatel) tvoří rusové. Dále zde najdeme původní obyvatelstvo  - Evenky, Jakuty, Něnce, kteří se velmi podobají kanadským Inuitům.
I přes drsné klimatické podmínky zde najdeme několik miliónových měst.

Podle atlasu vypiš alespoň tři milionová města asijského Ruska.


Přírodní podmínky

Sever oblasti je pokryt tundrou, která je z větší části tvořená trvale zmrzlou půdou tzv. permafrostem. Otevřené pláně jsou hluboko do vnitrozemí ochlazovány přílivem chladného vzduchu od Severního ledového oceánu. Dále k jihu nalezneme mohutnou tajgu. Více na jih pak zemědělské oblasti stepí. Tichomořský Dálný východ patří mezi významná loviště mořských ryb.
Významným krajinným prvkem Sibiře je nejhlubší jezero světa Bajkal. Je největší zásobárnou sladké vody na světě. Z Bajkalu vytéká jediná řeka Angara, na které byla vybudována jedna z největších přehrad na světě – Bratská. Sibiřské veletoky Ob, Jenisej a Lena mají obrovský energetický potenciál a jsou ve velkém využívány pro říční dopravu. Zajímavostí je zimní využití zamrzlých veletoků jako "silnice" pro automobily (včetně nákladních).

Velká a bohatá ložiska nerostných surovin činí z asijského Ruska velmi cennou oblast. K velké části zde se vyskytujících surovin je však velmi těžké se dostat – problémem je obrovská vzdálenost i samotné podnebí. Těžebně využívanou oblastí Sibiře je Západosibiřská rovina s oblastí nazvanou Kuzbas. Zde se těží ropa, zemní plyn i železné rudy. Vyrostla zde velká města Omsk a Novosibirsk.
Vzhledem k ekonomické náročnosti těžby na Sibiři se v její centrální části těží především diamanty, platina či zlato. Z Dálného východu je pak valná část surovin vyvážena do blízkého Japonska.

Dopravní obslužnost regionu je většinou závislá na letecké dopravě. Výjimku tvoří jih území propojený Transsibiřskou magistrálou. Jedná se o nejdelší železnici světa vedoucí z Moskvy do Vladivostoku na poloostrově Kamčatka a je dlouhá 9 300 km. Železnice primárně slouží k přepravě nákladu a je enormně vytížená. Severně od ní byla od Bajkalu vybudována k Tichému oceánu Bajkalsko-amurká magistrála.

Úkoly:
1)      Najdi na mapě město Jakutsk a popiš jeho podnebí.
2)      Vypiš zvířata, která žijí v tundře a která v tajze.
3)      Co je to gulag a k čemu se využíval? 


Vypracováno dle učebnice Fraus: Zeměpis 7.