pátek 15. června 2012

Závěrečný test a dotazník pro deváťáky

Hola přátelé,

závěrečný test a dotazník otvírejte prostřednictvím tohoto odkazu.

Mnoho zdaru a od 11. do závěrečné otázky pište, prosím podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí, ať je mi to ku porospěchu.

Závěrečný test z informatiky

Milí sedmáci,

při testu můžete spolupracovat ve dvojici - nesmíte však mluvit, tzn. správnou odpověď si ukazujte. Můžete využít vašich zápisků, programů v počítači, ne však internet.

Test otvírejte prostřednictvím tohoto odkazu.

Ať se daří.

Evropa - test: Hospodářství, služby, obyvatelstvo

Milí sedmáci,

test z evropského hospodářství, služeb a obyvatelstva otvírejte prostřednictvím tohoto odkazu. Test vyplňujte dle libosti buďto postupně či na přeskáčku. U otázek 1 - 10 může být více správných odpovědí.

S chutí do toho a ať se daří.

KM

čtvrtek 14. června 2012

Služby Evropy


 Pojem terciér - služby

·        Terciér je jedním z odvětví hospodářství.
·        Navazuje na primér (zemědělství) a sekundér (průmysl).
·        Terciér je nevýrobním sektorem – slouží.
·        Ve vyspělých zemích v něm pracuje nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel.
·        Také se v něm „protáčí“ nejvíce financí.
·         
Dělení terciéru
·        Do terciéru spadá celá řada odvětví:
o   Doprava, Školství, Zdravotnictví, Bankovnictví, Státní správa (úřady, vláda, soudy), Obchod, Časté služby pro veřejnost – kadeřník, masáže aj., Cestovní ruch,
o   Kvartérní odvětví - Marketing, věda a výzkum.

Služby v Evropě
·        V řadě evropských zemích zabírají služby největší podíl na národním hospodářství (většinou kolem 70%).
·        Obecně má Evropa služby na vysoké úrovni.
·        Směrem na východ jejich úroveň klesá.
·        Velký prim hraje obchod a bankovnictví
o   Obchodní řetězce AHOLD, TESCO, Makro aj.
o   Bankovní domy – Société Genéral, Erste Bank, KBC

Doprava v Evropě

·        Fungující dopravu můžeme přirovnat k fungující oběhové soustavě člověka.
·        Doprava zajišťuje propojení jednotlivých odvětví, pohyb zboží i osob.
·        Je velmi dynamickým oborem a zaznamenává obrovský rozvoj.
·        Největší objem dopravy i dopravní síť mají vyspělé země Evropy, především v oblasti „Modrého Banánu“.

Silniční doprava
o   Zabezpečuje polovinu veškeré přepravy.
o   Vyznačuje se velkou přizpůsobivostí vůči reliéfu.
o   Doprava spíše na kratší vzdálenosti.
o   Pro Evropu je velmi důležitý systém dálnic, vzájemně propojených mezi jednotlivými státy.

Železniční doprava
o   Slouží k přepravě zboží i osob na větší vzdálenosti.
o   Současný trend (pozorovatelný i v ČR) je:
o   Rušení neekonomických tratí, modernizace páteřních tratí, zrychlování a rostoucí elektrifikace.
o   Pokles objemu přepravy – velká část přechází na silniční dopravu.
o   Pro železniční dopravu je důležitá stavba Evropských koridorů (vzájemně propojené tratě pro rychlovlaky).

 Letecká doprava
o   Současnou hospodářskou krizí nejvíce postižené odvětví dopravy.
o   Po teroristických útocích značné zpřísnění pravidel.
o   I tak je to dynamicky se rozvíjející obor.
o   Vyniká především přepravou na delší vzdálenosti.
o   Relativně bezpečná. Moderní. Závislá na chodu počasí (sopečný prach v r. 2010)

Námořní doprava
o   Slouží především k přepravě velkého množství zboží na velkou vzdálenost.
o   Využívá velkých evropských přístavů.
o   Část dopravy se děje také po říční síti.
o   Největšími přístavy jsou: Rotterdam, Antverpy, Hamburk.
o   V Hamburku kotví také lodě České republiky.

V oblasti dopravy nesmíme zapomenout na nejrychleji rostoucí odvětví – dopravu dat, telekomunikaci a internet.

Evropa jako centrum obchodu

o   Evropa je jedním ze tří center mezinárodního obchodu (spolu s USA a Japonskem).
o   V Londýně sídlí jedna ze tří nejvýznamněších burz na světě.
o   Většina zemí je silnými exportéry (vývozci) zboží, výrobků, surovin i služeb z různých odvětví.
o   Mezi největší exportéry patří Německo, Francie, Velká Británie a Itálie.
o   Evropa importuje především paliva, některé suroviny a zemědělské plodiny.

Cestovní ruch v Evropě

o   Evropské země se řadí mezi nejnavštěvovanější na celém světě.
o   Cestovní ruch je velmi dynamickým odvětvím s velkým tokem financí.
o   Služby z oblasti cestovního ruchu jsou na vysoké úrovni.
o   K nejnavštěvovanějším místům patří historická centra měst, Alpy a především Středomoří.


DÚ:
1)      Vypiš alespoň tři evropské letecké společnosti.
2)      Vyhledej a vypiš názvy evropských rychlovlaků.
3)      Vysvětli pojem silniční obchvat.
4)      Vypiš alespoň pět turistických cílů v Evropě (po jednom z historie, Alp a Středomoří).

Obyvatelstvo Evropy


 •  Evropa je nejhustěji zalidněným světadílem. Zároveň je silně urbanizovaná (lidé žijí ve městech). Nejvíce obyvatel žije při pobřeží, v okolí velkých řek a v nížinách.
 • Celkový počet obyvatel Evropy se pohybuje kolem 720 mil. obyvatel, z toho 490 mil. obyvatel žije v Evropské unii.
 • Za poslední dvě století se počet obyvatel Evropy ztrojnásobil. V současné době je počet neměnný či nepatrně kolísá v důsledku mezikontinentálního stěhování.
 • V závislosti na rozdílných přírodních, ekonomických a urbanistických podmínkách můžeme pozorovat odlišnou hustotu zalidnění obyvatelstva.
  • Nejhustěji zalidněné oblasti nalezneme v průmyslových regionech, podél řek, pobřeží, ve městech a jejich okolí
  • Porúří a Porýní, Benelux, Centrální Británie (Midlands), Moskva, Paříž a okolí, Pádská nížina i Praha
  • V nejhustěji zalidněných oblastech (viz výše) přesahuje hodnota 300 osob/km2
  •  Nejméně osídleny jsou pak nepřístupné horské oblasti, oblasti „drsné“ přírody na severu kontinentu či oblasti dopravně špatně dostupné.
 • Do budoucna se předpokládá postupné snižování počtu obyvatelstva ve vyspělých státech Evropy.
 • Řada obyvatel žije převážně ve městech (vysoká urbanizace). Výjimkou jsou pouze tradiční vesnické regiony Portugalska, Rumunska, Albánie či Bosny.
Státy podle počtu obyvatel:
 • Rusko (140 mil. včetně asijské části, evropské Rusko cca 110 mil. ob.) 
 •  Německo (82 mil.)
 •  Velká Británie (65 mil.)
 •  Francie (62 mil.)
 •  Itálie (60 mil.)
 •  Španělsko (46 mil.)
 • Ukrajina (45 mil.)
 •  Polsko (38 mil.)
 • .
 • .
 • .
 •  Andora (83 tis.)
 •  Lichtenštejnsko (35 tis.)
 •  Monako (32 tis.)
 •  San Marino (30 tis.)
 •  Vatikán (850 obyvatel)


Otázka: Co ovlivňuje vysokou hustotu zalidnění v Evropě?

úterý 12. června 2012

Test 8. třída - Kraje ČR 1

Milí osmáci,

uvolněte se, nadechněte se a nebojte se proklikem přes tento odkaz přenést na test ke krajům České republiky.
Čekají na vás otázky tématicky zaměřené na kraje Čech.
Kraje Moravy si nechám na pátek při nerozhodnuté známce, co říkáte?

úterý 5. června 2012

Cestovní ruch


Je ekonomickým odvětvím spadajícím do terciéru. V posledních desetiletích zažívá obrovský rozmach, ovšem jeho počátky můžeme hledat již ve starověku.
Cestovní ruch (jinými slovy turistika) se uskutečňuje ve všech částech světa. Účastní se ho většinou obyvatelstvo vyspělejších zemí světa.

Mezi důvody k cestování může patřit: (dopiš)
  
Na základ činností účastníků cestovního ruchu můžeme tento dělit na sportovní (aktivní či pasivní), rekreační, léčebný, kongresový, kulturní, turistiku (pěší, na kole) aj.

Další dělení cestovního ruchu:
·        Domácí – děje se v rámci jednoho státu x Zahraniční – děje se mezi více státy,
·        Aktivní – z hlediska financí přináší peníze do státní pokladny (příjezd turistů k nám) x Pasivní – přináší peníze do jiných zemí (Češi vycestovali za hranice.),
·        Podle délky pobytu na: krátkodobý a dlouhodobý (více jak tři dny),
·        Podle rozložení během roku: sezónní, celoroční,
·        Podle hromadnosti na individuální a hromadný (skupinový),
·        Podle vlivu na životní prostředí – tvrdý a měkký,
·        Podle využívání zdrojů – masový (konzumní), alternativní.

Aby se cestovní ruch mohl uskutečnit musí být splněna určitá kritéria – tzv. předpoklady.
1.      Lokalizační předpoklady – dělíme je na přírodní a společenské. Kvůli nim sem lidé jezdí.
2.      Realizační předpoklady – zajišťují samotný chod turistického místa (doprava, ubytování, stravování, zábava, turistické značení aj.)
3.      Selektivní předpoklady – politické (stabilita země, bezpečnost), sociologické (finanční možnosti, mentalitu, životní styl), demografické (věk, fyzickou aktivitu, vzdělání), urbanizační (typ sídla), ekologické aj.

Vypiš jaké konkrétně mohou být přírodní a společenské lokalizační předpoklady:
  
Cestovní ruch jako takový přináší pro danou oblast řadu pozitiv (zaměstnanost, finanční zisky). Na druhou stranu přináší také negativa v podobě přelidnění v sezóně, zvýšení cen, ekologické zatížení krajiny, či nerespektování místních tradic. I z těchto důvodů je nutné v některých místech světa turistický ruch omezovat (omezené množství návštěvníků v památkách či v jeskyních, zavřené turistické cesty v určitém období aj.).
Pro turistu samotného však většinou cestovní ruch přináší jen pozitiva, jinak by nikam nejezdili.