čtvrtek 4. dubna 2013

Přírodní oblasti Evropy


Skandinávie

 •  Jádro oblasti tvoří nejstarší geologická část Evropy – Baltský štít.
 • Východ oblasti je tvořen rovinami, na západě nalezneme Skandinávské pohoří.
 • Pobřeží je charakteristické fjordy.
 • Podnebí je drsné, velmi deštivé. Zimy jsou chladné a dlouhé.
 • Krátké a prudké řeky jsou hojně využívány k výrobě elektrické energie.
 • Hojné lesní bohatství je využíváno pro dřevozpracující průmysl.
 • Sopečný ostrov Island leží přibližně 1 000 km od pobřeží Norska.
  • Část Islandu je pokryta ledovcem – odtud název Země ohně a ledu.

Britské ostrovy

 • Na Britských ostrovech převažují pahorkatiny a vrchoviny.
 • Na jihu a jihovýchodě se rozkládají nížiny.
 • Jezera jsou většinou ledovcového původu. Bývají velmi hluboká. Nejznámější - Loch Ness.
 • Lesy lidé většinou vykáceli. Nahrazeny pastvinami – chov skotu, ovcí.

Atlantská Francie


 • V západní polovině oblasti převažují nížiny, na východě vysočiny.
 • Převládá mírné oceánské klima.
 • Původní lesy byly většinou vykáceny a v nižších polohách přeměněny v zemědělskou krajinu.
 • Francie je zaslíbenou zemí pěstování vína.
 • Zajímavé přírodní scenérie poskytuje Bretaňský poloostrov či vulkanickou činností vzniklé pohoří Francouzské středohoří.

Hercynská střední Evropa


 • Geologicky je tato oblast považována za pokračování východní atlantské Francie.
 • Název této oblasti je odvozen od období vrásnění na konci prvohor = Hercynské vrásnění.
 • Jižní polovinu vyplňuje vysočina, která na severu přechází v rozsáhlé nížiny.
 • Lesy této oblasti nyní zabírají asi třetinu tohoto území.
 • Původně zde byly smíšené a listnaté porosty -nahrazeny smrkovými či borovicovými monokulturami.
 • V oblasti Schwarzwaldu pramení řeka Dunaj.

Alpsko – karpatská oblast

 • Nejvyšší pohoříEvropy. Vznik na sklonku druhohor během Alpsko-himálajského vrásnění.
 • Alpské hřebeny vytvářejí klimatické předěly.
  • Cestujeme-li alpským tunelem směrem na jih, přejedeme z oblasti s deštěm a zataženou oblohou do míst se slunečným počasím a jasnou oblohou.
 • Čím výše jsme, tím víc klesá průměrná roční teplota a zvyšuje se množství srážek. Nad 2500 - 2900 m n. m. (podle lokality) nacházíme hranici sněžné čáry.

Středomoří

 • Vysoká pohoří Pyrenejského poloostrova - Pyreneje, Sierra Nevada.
 • Nejvyšší sopka je Etna, patří mezi činné sopky této oblasti. Další významné sopky - Stromboli či Vesuv.
 • Klima je s mírnou deštivou zimou a horkým suchým létem.
 • Původní lesy se nezachovaly a převládají zde macchie (Makje).
 • Unikátní krajinou (k nám relativně dostupnou) jsou oblasti Jadranského pobřeží, Dinárské hory či krasová oblast Plitvických jezer.

Východoevropská rovina


 • Rozsáhlé území zaujímá východní polovinu Evropy.
 • Je převážně tvořena nížinami.
 • Řeky napájené vodou z tajícího sněhu náleží k východoevropskému typu.
 • Převažuje mírné kontinentální podnebí přecházející na severu v subpolární.

Ural

 • Protíná celou řadu vegetačních pásem od severu k jihu.
 • Centrální část oblasti protíná stejnojmenné pohoří.
 • Zima je drsná, studená, léto chladné a krátké.
 • Na Uralu se nachází jeden z nejrozsáhlejších národních parků na zemi Jugyd Va (1,9mil. ha).
 • V této oblasti se nachází velké množství minerálů jako: Malachit, Ilmenit, Topas, Slída, Ametyst.