pondělí 21. října 2013

Vodstvo České republikyPovodí a úmoří

 • Českou republikou prochází hlavní evropské rozvodí. Toto rozděluje stát na tři úmoří.
  • Severního, Baltského a Černého moře.
 • Největší plochu zabírá úmoří Severního moře (66,2%), do kterého se vlévá řeka Labe. K úmoří Černého moře patří oblast odvodňována řekou Moravou (24%) a k Baltskému moři odvádí vodu řeka Odra spolu s Lužickou Nisou (9,8% území státu).


Říční síť
 •  Vodnost našich řek je převážně závislá na množství spadlých srážek –  679 mm/rok.
 •  V ČR platí tzv. třetinové pravidlo.
 •  Nevýhodou našich vodních toků je také jejich proměnlivá velikost průtoků či vodních stavů způsobená:
  • Množstvím tajícího sněhu v jarních měsících.
  • Zmrzlou a tudíž méně vsakujíc půdou v témže období.
  • Vyššími teplotami v létě – výpar, vysychání toků.
  • Vyšší absorpcí vody rostlinami ve vegetačním období.
 •  Nejvyšší průtoky mají naše řeky v jarních měsících – vliv tajícího sněhu a silných dešťů.
 •  Nejnižší průtok je naopak zaznamenán u horských toků na konci zimy, u ostatních toků na konci léta.
 •  Naše říční síť je poměrně hustá (cca 770 m délky toku na 1 km2).
  •  Různými vlivy jak přírodními, tak především zásahem člověka, se řeky zkracují a mění nejen tvar ale i průběh svého koryta.
 •  Velikostí průtoků patří naše řeky ke středním až menším. Nejvodnatější je Labe (308 m3/s).
  •  Vltava má pro srovnání o polovinu menší průtok než Labe, což je zhruba jen jedna tisícina velikosti průtoku Amazonky.

Jezera
Poměrně chudé zastoupení. Původem je můžeme dělit na:
ledovcová (Černé, Čertovo, Prášilské, Laka, Plešné),
krasová, hrazená (Mladotické jez.), rašelinná, v opuštěných říčních ramenech.

Jezero Laka - nejmenší se šumavských ledovcových jezer (aut. Wikimol, Wikipedia Commons)
 
Rybníky
 • Budování rybníků má v ČR velkou tradici.
 • Zakládány byly již v době Karla IV., největší rozkvět výstavby byl v 15. a 16. století.
 • Z významných budovatelů je třeba znát Josefa Štěpánka Netolického.
 • Významným činem bylo budování kanálů k zásobení rybníků vodou.
Přehrady
Zakládány s úmyslem ochrany před povodněmi. V pozdější a zvláště dnešní době přebírají tyto významy: zásobárny pitné a užitkové vody, energetické zdroje, doprava, rekreace.

Vodní nádrž Nové mlýny - prostřední část. (aut. Huhuleník, Wikipedia Commons)


Podzemní voda
 • Velmi nerovnoměrné rozmístění. Velkou zásobárnou je okolí větších toků v nížinách a v oblastech propustných hornin (Česká tabule, Svitavská pahorkatina).
 • Podzemní vody s vyšším obsahem určitých látek, plynů, či s vyšší teplotou nazýváme minerální. Minerální vody s teplotou nad 50°C označujeme jako vřídla.
 • Asi nejznámějším typem podzemních vod jsou kyselky (minerální vody).

Půdy České republikyPro vznik půdy má velký význam: geologická stavba podloží, členitost reliéfu, podnebí a vegetace.
Podle zrnitosti půdy (obsahu pískových zrn v půdě či obráceně jílu) dělíme půdy na tyto skupiny = půdní druhy
·        Lehké půdy – obsah jílu je do 20 %
o   písčité, Polabí a Dolní Morava, Děčínská vrchovina, málo úrodné
o   hlinitopísčité – vyšší úrodnost, pahorkatiny a vrchoviny České vysočiny
·        Střední půdy – množství jílu do 30 – 45 %
o   Hlinité – nejúrodnější, Česká tabule, Moravské úvaly
o   Písčitohlinité
·        Těžké půdy – obsah jílu je větší než 45%
o   Jílovitohlinité – převážně ve Vnějších Karpatech, po odvodnění vhodné pro zemědělství
o   Jíly – zemědělsky nevyužívatelné, Vnější Karpaty, Polabí, pánve

Podle uspořádání jednotlivých horizontů (vrstev) půdy, které mají odlišné vlastnosti určujeme půdní typy. Na základě tohoto dělení vymezujeme v ČR tyto velké skupiny typů půd:
 • Černozemě – typické půdy stepí, vyskytují se v nížinách a teplejších podmínkách. Mají mocný humusový horizont, jsou bohaté na živiny a vysoce úrodné. Pěstují se na nich náročné plodiny (kukuřice, pšenice, cukrová řepa).
  • Povltaví, Poohří a Polabí, Hornomoravský a Dyjskosvratecký úval
 • Hnědozemě – lemují oblasti černozemí. Patří ke středně úrodným půdám. Jsou to typické půdy pahorkatin.
 • Podzolové půdy a kambizemě (hnědé lesní půdy)  - zaujímají téměř polovinu plochy státu. Typické pro tyto půdy je vyplavování živin z horních vrstev do spodních horizontů. Podzoly jsou průměrně úrodné. Jsou to typické půdy vrchovin.
  • Vyšší oblasti České vysočiny.
 • Nivní půdy – rozšířené podél řek, jsou pravidelně zvlhčovány prosakující vodou z řek.
 • Rendziny – půdy v krasových oblastech na vápencích. Nevhodné pro zemědělství. Výskyt luk a lesů.
 • Zamokřené půdy (gleje, pseudogleje) – občas či trvale převlhčené spodní a podzemní vodou. Pro zemědělství je nutné meliorace a zlepšení propustnosti.