středa 24. března 2010

Venkov - 9. třída, zeměpis

Základní rozdíly mezi městským a venkovským osídlením můžeme vidět v následujících bodech:
·        venkovské osídlení je řidší, je méně koncentrované
·        sídla jsou populačně malá
·        venkovské regiony vykazují menší hustotu zalidnění
·        domy na venkově se liší svou velikostí (počtem pater) i způsobem zástavby – silniční obec, potoční obec, rozptýlená zástavba, návesní obec.
·        venkovská sídla neplní tolik funkcí jako města, zpravidla mají jen funkci obytnou
o   ostatní funkce plní často jen jedno zařízení.

Obecně můžeme sídla dělit na jistou hierarchii:
Doplňte podle učebnice ze str. 63 pyramidu hierarchii sídel.

Sídla, která jsou na vyšším stupni nahrazují a doplňují funkce těch nižších. Venkovské osídlení vytváří zázemí městům. Spádovost venkovského sídla můžeme určit na základě dojížďky za prací, dojížďky do škol či za službami, které nepotřebujeme každý den (nemocnice). Městu slouží zázemí malých obcí jako zdroj pracovní a kupní síly nebo jako rekreační oblast. Obce, které jsou městu blíže více podléhají jeho vlivům.

V poslední době je trendem stěhování obyvatel měst na jejich okraj či do menších obcí v jeho nejbližším okolí. Tomuto procesu říkáme suburbanizace. Venkovským sídlům roste počet obyvatel a mění se styl života z venkovského na městský styl.
Vliv města na venkov klesá se vzdáleností. Počet obyvatel v těchto sídlech postupně klesá, mladí lidé se odsud stěhují do měst, či obcí v blízkosti města. Obyvatelstvo v těchto obcích postupně stárne a obce ztrácí obytný charakter přeměnou na převážně rekreační funkci. O těchto obcích říkáme, že leží v periferních oblastech (okrajových). Některá periferní sídla však dokážou přilákat sezónní obyvatele především svou polohou (horské obce, sídla u moře, jezer…) či svými tradicemi, historií nebo kulturním životem.

Upadajícím vesnicím se snaží pomáhat stát prostřednictvím tzv. regionální politiky. Mezi úspěšné zdroje pomoci patří Program obnovy venkova, který z fondů EU dotuje projekty na venkově.

Otázka:
Kterému typu vesnice bys dal/a přednost:
a)      vesnice v blízkosti většího města (př. u Brna)
b)      vesnice v blízkosti menšího města (př. u Kyjova)
c)      vesnice zcela mimo bezprostřední dosah měst (min 30 km od nejbližšího)