úterý 5. června 2012

Cestovní ruch


Je ekonomickým odvětvím spadajícím do terciéru. V posledních desetiletích zažívá obrovský rozmach, ovšem jeho počátky můžeme hledat již ve starověku.
Cestovní ruch (jinými slovy turistika) se uskutečňuje ve všech částech světa. Účastní se ho většinou obyvatelstvo vyspělejších zemí světa.

Mezi důvody k cestování může patřit: (dopiš)
  
Na základ činností účastníků cestovního ruchu můžeme tento dělit na sportovní (aktivní či pasivní), rekreační, léčebný, kongresový, kulturní, turistiku (pěší, na kole) aj.

Další dělení cestovního ruchu:
·        Domácí – děje se v rámci jednoho státu x Zahraniční – děje se mezi více státy,
·        Aktivní – z hlediska financí přináší peníze do státní pokladny (příjezd turistů k nám) x Pasivní – přináší peníze do jiných zemí (Češi vycestovali za hranice.),
·        Podle délky pobytu na: krátkodobý a dlouhodobý (více jak tři dny),
·        Podle rozložení během roku: sezónní, celoroční,
·        Podle hromadnosti na individuální a hromadný (skupinový),
·        Podle vlivu na životní prostředí – tvrdý a měkký,
·        Podle využívání zdrojů – masový (konzumní), alternativní.

Aby se cestovní ruch mohl uskutečnit musí být splněna určitá kritéria – tzv. předpoklady.
1.      Lokalizační předpoklady – dělíme je na přírodní a společenské. Kvůli nim sem lidé jezdí.
2.      Realizační předpoklady – zajišťují samotný chod turistického místa (doprava, ubytování, stravování, zábava, turistické značení aj.)
3.      Selektivní předpoklady – politické (stabilita země, bezpečnost), sociologické (finanční možnosti, mentalitu, životní styl), demografické (věk, fyzickou aktivitu, vzdělání), urbanizační (typ sídla), ekologické aj.

Vypiš jaké konkrétně mohou být přírodní a společenské lokalizační předpoklady:
  
Cestovní ruch jako takový přináší pro danou oblast řadu pozitiv (zaměstnanost, finanční zisky). Na druhou stranu přináší také negativa v podobě přelidnění v sezóně, zvýšení cen, ekologické zatížení krajiny, či nerespektování místních tradic. I z těchto důvodů je nutné v některých místech světa turistický ruch omezovat (omezené množství návštěvníků v památkách či v jeskyních, zavřené turistické cesty v určitém období aj.).
Pro turistu samotného však většinou cestovní ruch přináší jen pozitiva, jinak by nikam nejezdili.

Žádné komentáře:

Okomentovat